top of page

Polityka Priwatności

 1. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  w związku z korzystaniem ze strony internetowej Administratora tj. https://www.hastalavistapl.com/ i świadczonymi za jej pośrednictwem usługami.

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest José Luis Quiñonez Raxon prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą José Luis Quiñonez Raxon, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, nr 38, 38-00, Krosno, NIP: 6842660220., e-mail joseeluis1997@gmail.com tel:. 697148363, strona internetowa: https://www.hastalavistapl.com/ , zwana dalej Administratorem

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej “RODO”.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są, zależnie od rodzaju wybranej usługi, na następujących podstawach:

  1. art. 6 ust. 1 pkt a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,​

  2. art. 6 ust. 1 pkt b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  3. art. 6 ust. 1 c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

  4. art. 6 ust. 1 pkt f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
   z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.​​

 5. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w szczególności w celu:

  1. kontaktu z Panią/Panem, w razie wypełnienia przez Panią/Pana formularza kontaktowego na stronie internetowej lub przesłania wiadomości e-mail bezpośrednio na adres e-mail Administratora, w szczególności na podstawie wskazanej w pkt 4.b. powyżej,​

  2. przechowywania bazy osób zapisanych do newslettera i wysyłki go tym osobom na podstawie zgody osoby, tj. na podstawie wskazanej w pkt 4.a. powyżej,

  3. w celach marketingowych, tj. na podstawie wskazanej w pkt. 4.a. i d. powyżej,

  4. wykonania zawartej z Panią/Panem umowy w szczególności poprzez platformę
   z kursami online, tj. na podstawie wskazanej w pkt 4.b. powyżej,

  5. zawarcia i wykonania zawartej z Panią/Panem umowy sprzedaży w zakresie usług lub produktów oferowanych przez Administratora, tj. na podstawie wskazanej w pkt 4.b. powyżej,

  6. wypełnienia obowiązków Administratora przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym obowiązków księgowych lub sprawozdawczych,
   tj. na podstawie wskazanej w pkt 4.c. powyżej.

 6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania, w zależności od rodzaju usług jakie Pani/Pan wybrał/a i zakresu związanych z wykonaniem tej usługi danych,

 7. Pani/Pana dane osobowe, które przetwarza Administrator mogą być powierzone innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w szczególności podmiotowi świadczącemu usługi księgowe tj. w zakresie zawartych z Panem/Panią umów lub dokumentów rozliczeniowych lub operatorowi portalu internetowego na którym zamieszono stronę internetową Administratora za pośrednictwem której kontaktuje się Pan/Pani z Administratorem lub za pomocą której Administrator świadczy na Pani/Pana rzecz usługi,

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. w razie zawarcia umowy przez okres obowiązywania umowy oraz do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z nią związanych lub upływu okresów przechowywania dokumentów lub sprawozdawczych nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

  2. w razie wyrażenia zgody na przesyłanie newslettera – przez okres niezbędny do skorzystania z usługi, lecz nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie newslettera lub rezygnacji z tej usługi,

  3. w razie wypełnienia formularza kontaktowego na stronie internetowej przez okres niezbędny do udzieleniu Pani/Panu odpowiedzi lub dalszego kontaktu lub zawarcia umowy lub jej wykonania,

  4. w celach marketingowych przez okres świadczenia przez Administratora usług na rzecz tej osoby, lecz nie dłużej niż do chwili wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celach marketingowych.

 9. Prawa osób, których dane są przetwarzane. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
   w przypadku, gdy:

   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,
    w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
    w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

  7. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

  8. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Dobrowolność podania danych osobowych. 

  1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

  2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu pozyskania przez Panią/Pana dostępu do newstlettera podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania adresu e-mail skutkować będzie niemożliwością wysłania Pani/Panu newslettera.

  3. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wysłania przez Panią/Pana wiadomości lub pytania do Administratora za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej Administratora lub w inny sposób na wskazany przez niego adres
   e-mail podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak wskazania adresu
   e-mail uniemożliwi Administratorowi na udzielenie Pani/Panu odpowiedzi.

  4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie umowy, podanie danych osobowych również ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania danych osobowych takich jak imię, nazwisko i adres zamieszkania może uniemożliwić wykonanie umowy.

 11. Profilowanie. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

bottom of page